Infoscan Presentatiesystemen spant zich naar alle redelijkheid in, alle privacy gevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en te beschermen. Infoscan Presentatiesystemen respecteert je privacy en verwerkt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens
naam bedrijf:  Infoscan Presentatiesystemen
Infoscan is een handelsnaam van Hypsos
Website:  www.infoscan.nl
inschrijfnummer KvK: NL31022132
BTW nummer: NL004338285B01

E-mailadres
Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van je gegevens. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van je e-mailadres.

Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

Telefoonnummer
Tenzij je te kennen hebt gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met je opnemen om je te informeren over producten en diensten.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien dit noodzakelijk is voor: de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst; de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij belangen of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Klikgedrag
Van bezoekers aan de website Infoscan worden algemene gegevens bijgehouden, zoals gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s en het klikgedrag. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn niet tot een persoon te herleiden. Infoscan maakt geen gebruik van cookies om gegevens op je computer op te slaan.

Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

  1. Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  2. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  3. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
  4. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

Toegang tot je gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, graag contact met ons opnemen op onderstaand adres.

Vragen
Als je nog vragen heeft over ons privacybeleid, bel of mail naar sales@infoscan.nl

Infoscan Presentatiesystemen
Centurionbaan 220
3769 AV Soesterberg
0346 357520
sales@infoscan.nl

Infoscan Presentatiesystemen is een handelsnaam van Hypsos b.v.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.